Връзки

Анкета

Коя от паралелките на Езиковата гимназия ще запишете като първо желание?
 
Годишен план

ГОДИШЕН ПЛАН

за дейността

на ПГПЧЕ “Васил Карагьозов” - Ямбол

за учебната 2016/2017 година

 

септември 2016г.

гр. Ямбол

Раздел I

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Цялостната дейност на ПГПЧЕ “Васил Карагьозов” през учебната  2015/2016 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището се обучаваха 383 ученици, разпределени в 15 паралелки.  Учителският състав наброяваше 30 човека, от които един с I ПКС, пет с II ПКС, двама с III ПКС, четири с IV ПКС и девет с V ПКС. Не успяхме да реализираме заложените паралелки в държавния план-прием. От заложени 3 паралелки след 7-ми клас реализирахме 2.  Въпреки усилията в работата на част от колегията и много добрите резултати от обучението, отрицателният демографски прираст е основна причина за този резултат. Намаленият брой паралелки и брой ученици предопредели част от проблемите, свързани с осигуряването на преподавателската заетост и определянето на числеността на персонала за учебната 2015/2016 година, както и намаляването на финансовите възможностите на делегирания бюджет.

1. ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ, ПОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛТАТИ

Високо качество на обучението по общообразователна и профилирана подготовка. Среден годишен успех за гимназията- мн.добър 5.20.

Високо качество на чуждоезиковата подготовка  по първи и втори чужд език. Среден успех от ДЗИ по АЕ-отличен 5.66.

Няма слаби оценки на НВО в VII и VIII клас, както и на ДЗИ в XII клас.

Висока квалификация на голяма част от учителите.Осъществени са всички дейности от Плана за квалификационна дейност.

Модерно компютърно обучение  и Интернет-достъп.

Активно използване на модерни информационни технологии в обучението.

Успешно представяне на нашите ученици на ДЗИ.

Висок процент на  прием  на нашите зрелостници във висши училища в страната и чужбина.

Успешно полагане на международните езикови изпити по АЕ и придобиване на международни сертификати.

Добра медийна политика.

Добри постижения на олимпиади, конкурси и състезания на регионално и национално равнище. Класирани ученици за Националния кръг на олимпиадите по АЕ и История и цивилизация.

Възможност за многостранни изяви на учениците в областта на науката, изкуството, спорта.

Часове по СИП за допълнителното обучение по БЕЛ и Математика в VІІ клас, по БЕЛ в ХІІ клас, по втори чужд език в VІІІ клас и по руски език като трети чужд език в  гимназиалната степен.

Работа по Национални програми - „ Без свободен час“, „ С грижа за всеки ученик“.

Много добра  материалната база. Обечението се осъществява на една смяна. Оборудвани са 3 нови кабинета - по БЕЛ, Физика и астрономия и Химия и ОСС.

Традиции в училищното самоуправление.

Активност и ангажираност на УН към ОВП.

2. ПРОБЛЕМИ, ТРУДНОСТИ

Нереализиран прием, което води до намаляване броя на учениците, паралелките и персонала в гимназията.

Финансови проблеми, свързани с намаляване на делегирания бюджет.

Не е постигнат успех над много добър 5.00, предвиден в Годишния план на гимназията на НВО в VII клас с изключение на АЕ и География, НВО по АЕ в VIII клас, ДЗИ в  XII клас с изключение на АЕ.

Не успяхме да класираме 10 ученици на Националния кръг на олимпиадите, както бяхме предвидили в Годишния план.

Работата на част от педагогическия екип е без особени амбиции и стремеж за пречупване на определени неблагоприятни тенденции.

Пасивност на някои структури на Ученическото самоуправление.

Недостатъчно равнище на дисциплината на учениците и на трудовата дисциплина на някои учителите.

Проблеми в междуличностните отношения между учениците и отделни учители.

3.ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

Новият закон за предучилищното и училищното образование.

Създаване на Обществен училищен съвет.

Ефективно и целенасочено партньорство с органите на местното самоуправление, Училищното настоятелство, родителската общност, регионалните, общинските и националните неправителствени организации и медиите за реализиране на поставените цели.Активизиране на контактите с бивши ученици и учители,готови да сътрудничат в усъвършенстването на училищни дейности.

Утвърждаване на гимназията като изпитна база за сертификатите на Кеймбридж.

Подобряване и модернизиране на материално-техническата база на гимназията и създаване на възможно най-добрите условия за обучение.

Подобряване работата на ръководството и колектива в търсене на спонсорства и дарителства

Екипност  в работата.

Повишаване  контрола по дисциплината на учениците чрез стриктно прилагане на училищния правилник

Повишаване контрола по трудовата дисциплина на учители и служители

Професионално развитие на учителите.

Участие в програми и проекти.

Утвърждаване на ученическото самоуправление чрез подобряване работата на ученическия съвет и училищния омбудсман.

Раздел II

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

ПГПЧЕ “Васил Карагьозов”  като институция в училищното образование обучава, възпитава, насърчава и подкрепя учениците в процеса на образованието им; осигурява условия за образователен процес в първи и втори, профилиран етап в чуждоезиковото обучение на гимназиалната степен в съответствие с ДОС, успешно полагане на ДЗИ и придобиване на средно образование.

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

            ПГПЧЕ “Васил Карагьозов” –  образователен център в профилираното чуждоезиково обучение в област Ямбол, осигуряващ качествено обучение, възпитание и социализация, гарантиращ придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и пълноценна реализация на учениците във висшите училища на България и Европейския съюз, както и за активен граждански живот в съвременните общности.

Девиз: УЧИЛИЩЕ ЗА ПОБЕДИТЕЛИ.

3.ОСНОВНА ЦЕЛ

            Утвърждаването на ПГПЧЕ „Васил Карагьозов“- Ямбол като водеща профилирана(Езикова) гимназия чрез постигане на високо качество и по-ефективни резултати в обучението, възпитанието и социализацията; поставяща в центъра на обучението учениците, подготвяйки ги за продължаване на образованието във висшите училища и за реализацията им в условията на конкуренция и пазарна среда. Изграждане на личности с устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот, с изградено гражданско съзнание и поведение, креативност и иновативност, критично мислене, свободен и предприемчив дух, подготвени за независим живот.

4. ЦЕЛИ

Постигане на високо качество на обучението по общообразователна и профилирана подготовка в условията на делегиран бюджет. Постигане на много добри резултати от НВО в седми клас, НВО по чужд език в осми клас и ДЗИ в дванадесети клас.

Високо качество на профилираната чуждоезикова подготовка в гимназиалната степен  и предоставяне на  най-добрите възможности  за обучение и реализация на учениците.

Ефективно и целенасочено партньорство с органите на местното самоуправление, Обществения съвет, Училищното настоятелство, родителската общност, регионалните, общинските и националните неправителствени организации и медиите за реализиране на поставените цели.Активизиране на контактите с бивши ученици и учители, готови да сътрудничат в усъвършенстването на училищни дейности. Утвърждаване на гимназията като изпитна база за сертификатите на Кеймбридж.

Стимулиране индивидуалния принос на преподавателите чрез диференцирано заплащане, отчитащо постигнатите резултати на учениците в образователния процес и извънкласната дейност,  резултатите от ДЗИ, външното оценяване и постиженията им в олимпиади, състезания и конкурси. Повишаване на професионалната квалификация на учителите и използване на иновации в обучението.

Подобряване и модернизиране на материално-техническата база на гимназията и създаване на възможно най-добрите условия за обучение.

5. ЗАДАЧИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

По цел 1.

Организиране и провеждане образователен процес в съответствие с нормативната уредба и  държавните образователни стандарти. Постигане на много добри и отлични  резултати от НВО и ДЗИ.

Осигуряване и гарантиране на максимално добро качество на обучението в условията на делегиран бюджет и единни педагогически изисквания за постигане съответствие между знания и оценки с цел гарантиране на конкурентност и съизмеримост с най-добрите училища в областта.

Целенасочена работа с талантливите и успяващи  ученици за участие в състезания, олимпиади, конкурси и финансово стимулиране на учителите за постиженията на учениците им – повишаване на броя на учениците, достигнали до национален кръг на олимпиадите и

състезанията по националния план на МОН. Допълнителна работа с по-трудно успяващите ученици, мотивирането им за учебния  труд – недопускане на слаби оценки по НВО в седми клас и по чужд език в осми клас, както и на ДЗИ в 12 клас.

Целенасочена работа за недопускане на отпадане на ученици от училище. Приобщаване на учениците като равностойни партньори в образователния процес и извънкласната дейност; засилване на ученическото самоуправление и активизиране дейността на Ученическия съвет.

По цел 2.

Повишаване на качеството на обучението по профилираната и общообразователната подготовка и гарантиране на високи резултати на изхода на всяко ниво и в края на гимназиалната степен.

Повишаване  мотивацията на учениците в процеса на чуждоезиковото обучение и стимулиране изявите им.

Използване на възможностите на часовете по СИП за допълнителното обучение по БЕЛ и Математика в VІІ клас, по БЕЛ в ХІІ клас, по втори чужд език в VІІІ клас и по руски език като трети чужд език в  гимназиалната степен.

По цел 3.

Разработване и реализиране  на съвместните инициативи и идеи с Обществения съвет и Училищното настоятелство за утвърждаването на гимназията като желана и привлекателна за учениците и родителите. Подготовка и честване на патронния празник на гимназията

Приобщаване на родителската общност към решаването на проблемите с модернизирането на материалната база, съвместни дейности с участие на преподавателите на гимназията.

Разработване и участие с проекти по европейски програми, на МОН, Общината и неправителствени организации. Целенасочена работа съвместно с училищното настоятелство по новия прием, информационно-рекламната дейност за утвърждаване на позитивния образ  и издигане  престижа на гимназията като елитно профилирано езиково училище.

По цел 4.

Допълнително материално и морално стимулиране на преподавателите и учениците според резултатите от образователния процес.

Активизиране дейността на методическите обединения  в гимназията за въвеждане на иновативни средства и методи за педагогическо и научно въздействие в обучението.

Повишаване на личната професионална квалификация на преподавателите. Разгръщане на взаимодействието със сродни езикови училища с цел обмен на опит.

По цел 5.

Модернизиране на учебната база за осигуряване на съвременни условия за  качествен образователен процес.

Ефективно използване възможностите на Обществения съвет и Училищното настоятелство за подобряване на условията за обучение,  извънкласна дейност, спорт, изкуства и др.

Ефективно използване на финансовите възможности на бюджета на гимназията до края на  2016г. и за 2017 година.

Дейности за реализация на целите:

ЦЕЛ 1.  Постигане на високо качество на обучението по общообразователна и профилирана подготовка в условията на делегиран бюджет. Постигане на много добри резултати от НВО в седми клас, НВО по чужд език в осми клас и ДЗИ в дванадесети клас.

Задача 1.1. Организиране и провеждане образователен процес в съответствие с нормативната уредба и  държавните образователни стандарти.

Дейност

Разработва

Изпълнява

Срок на изпълнение

Утвърждава

Контролира

Очаквани резултати

1.1.1.

Реализиране на дейностите по подготовката и откриването на новата учебна година:

- участия в работните съвещания по отделните предмети;

- провеждане на поправителна сесия,

приравнителни изпити;

- осигуряване на санитарно-хигиенни условия за провеждане на ОП съгласно изискванията на РЗИ;

- разработване и приемане на Годишния план за дейността на гимназията, Правилник

за дейността на гимназията,Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание,

обучение и труд,Правилник за вътрешния трудов ред

- Запознаване на родителите и учениците със  списъка с учебниците за учебната 2016/ 2017 година

-

изготвяне на седмичното разписание;

- утвърждаване на групите по СИП и ІІ ЧЕ;

-утвърждаване на класните ръководители.

-обобщаване на резултатите за реализацията на випуск 2016.

-изготвяне на учебните програми по ЗИП

-изготвяне на годишните тематични планове

-изготвяне на план на класа

Преподавателите по учебни предмети

Преподавателите

ЗДУД

Директор

Директор,

ЗДУД

УК

Преподавателите по отделните предмети

Работна група

Преподавателите с групи по СИП и ІІЧЕ

Директорът

ЗДУД

Преподаватели по ЗИП

Преподаватели

Кл.ръководители             

По график на

РУО

до 10.09.2016г.

10.09.2016г.

10.09. – 30.09.2016 г.

.

08.09-15.09.2016г.

 

12.09.2016г.

15.09.2016г.

15.09.2016г.

10.09.2016г.

12.09.2016г.

14.09.2016г.

20.09.2016г.

Директорът

Директорът

Директорът

Директорът

РЗИ

Директорът

Директорът

Директорът

Директорът

Създаване на добра организация

Изпълнение на нормативните изисквания

Екипност в работата

Информираност на ученици и родители

Спазване на Наредбата на МЗ

Условия за задоволяване интересите на учениците

Организация на ОП

1.1.2.

Изготвяне и утвърждаване на Списък – Образец 1 на гимназията за учебната 2016/ 2017 година.

Директорът

16.09.2016г.

Директорът

Гл.счетоводител

Организация на ОП

1.1.3.

Работа по Програма „Ученически състезания и олимпиади” – обучение на талантливи ученици за участие в олимпиади.

Мая Стойкова

Дарина Бумбарова

09.2016г.

04.2017г.

Директорът

По-добри условия и ефективност

1.1.4.

Участие в проект „Твоят час“ на МОН

Ръководители на групи

През учебната година

Директорът

Допълнителна работа с талантливи и проблемни ученици

1.1.5.

Оформяне и попълване на учебната документация:  книга за подлежащи, дневници на класовете, лични дела, ученически книжки и лични карти.

Преподавателите, класните ръководители

28.09.2016г.

ЗДУД

Спазване на Наредба №8 на МОН

1.1.6.

Приключване, обобщаване и анализиране на резултатите от входното, междинното и изходното нива.

Преподавателите по предмети

14.10.2016г

       02.2017г.

       06.2017г.

ЗДУД

Спазване на ДОС

1.1.7

Изготвяне и утвърждаване на графика за класните и контролните работи за първи и втори срок, графика за консултации , ІІ час на класа и  часът по ФВС за спортни дейности

Преподавателите по предмети и класните ръководители

30.09.2016г.

23.02.2017г.

ЗДУД

Спазване на

Наредба №3

1.1.8.

Утвърждаване на плановете за работа на комисии и методически обединения, списъци на учениците, които ще получават стипендии.

Председателите на комисии и методически обединения

Гл. счетоводител

30.09.2016г.

21.10.2016г.

Директорът

Дейност в МО.

ПМС за стипендиите

1.1.9.

Обучение на учениците от  6,7 и 8 клас по БД (6 часа годишно);

Ст.Стефанова

По график

Директорът

Намаляване на пътните

 злополуки

1.1.10.

Обучение на учениците от 9 и 10 клас по НВО

ЗДУД

По график

Директорьт

Начална военна

подготовка

1.1.11.

Обучение на учениците по правилата за защита при аварии и природни бедствия.

Провеждане на общоучилищни занятия: на 26.10.2016 г. и на 26.04.2017г.

Класните ръководители

Директорът

Съгласно плана на кл. ръководител и на гимназията

Директорът

Превантивна работа и подготвеност

1.1.12.

Обсъждане на план – приема

за учебната 2017 /2018год.

Директорът

07.12.2016г. – 11.01.2017 г.

Началникът на РУО

Реализиране приема на гимназията

1.1.13.

Коледен Ретро бал

12б клас, Педагогически съветник,УС

23.12.2016г.

ЗДУД

Ефективна извънкласна дейност.

1.1.14.

Разработване на учителско порфолио

Преподавателите

23.12.2016г.

Директорът

Кариерно развитие на педагогическите

специалисти

1.1.15.

Изпити за определяне на срочна оценка.

ЗДУД

13.02.2017г.

14.02.2017г.

Директорът

Наредба №3

1.1.16.

Педагогически съвет за отчитане на резултатите от

І-я учебен срок.

ЗДУД

22.02.2017г.

Директорът

Анализ на резултатите и мерки за подобряване на дейността.

1.1.17.

Заявка за задължителната училищна документация за завършване на учебната година и за началото на учебната 2017 / 2018година

ЗДУД

По график

Директорът

Организиране приключването на учебната година

1.1.18.

Актуализация на списъка на учениците, които ще получават стипендии за ІІ-я срок.

Гл.счетоводител

 22.02.2017г.

Директорът

ПМС за стипендиите

1.1.19.

Разясняване на учениците на условията за ДЗИ и външно оценяване за 7 кл.

Преподаватели, кл.ръководители

През годината

ЗДУД

По-добра информираност

1.1.20

Предложения за награждаване на учители от ОбС, показали високи резултати през учебната година.

Раб. група

22.03.2017г.

Директорът

Морално и материално стимулиране

1.1.21.

Подготовка и провеждане на абитуриентския бал.

Кл.ръководители на 12.клас

Съвети на класовете

24.05.2017г.

ЗДУД

Учил. традиции и символи

1.1.22.

Подготовка и провеждане на държавните зрелостни изпити.

ЗДУД

19.05.2017г.

22.05.2017г.

Директорът

Оценка на изходното равнище

1.1.23.

Външно оценяване за учениците VІІ клас.

Външно оценяване по чужд език за учениците от 8 клас.

Преподавателите в VІІ клас

Преподавателите по чужд език,

ЗДУД

БЕЛ – 19.05. Мат. -22.05

АЕ-29.05

23.06.2017г.

Директорът

Постигане на много добър успех и без слаби оценки  на  изпитите в 7 клас и на изпита по АЕ в 8 клас

1.1.24.

Анализ на резултатите от учебната 2016/2017 година.

ЗДУД

03.07.2017г.

Директорът

Приемане на решения за подобряване на ОП през следващата уч. година

1.1.25.

Организиране и провеждане на контролно-помощната дейност

Директорът

ЗДУД

Съгласно плана за контролната дейност

Началникът на РУО

Подобряване качеството и ефективността на ОП.

1.1.26.

Организиране и провеждане на училищните кръгове на олимпиадите, осигуряване на домакинство за областните кръгове.

ЗДУД

Съгласно графика

Директорът

Условия за изява на талантливите и даровити ученици

Задача 1.2 Осигуряване и гарантиране на максимално добро качество на обучението в условията на делегиран бюджет и единни педагогически изисквания за постигане съответствие между знания и оценки за гарантиране на конкурентност и съизмеримост с най-добрите училища в областта.

1.2.1.

Проверка на състоянието на обучението в часовете по Обществени науки и гражданско образование

ЗДУД

02.2017г.

04.2017г.

Директорът

Ефективност в работата по общообразователна подготовка

1.2.2.

Обезпечаване с учебници, помагала и прилагане на интерактивни средства, ИКТ   в обучението по чужд език и общообразователните предмети.

Преподаватели

ЗДУД

През учебната година

Директорът

Иновации в обучението

1.2.3.

Работа по проекта на Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”.

Мая Стойкова

Дарина Бумбарова

През учебната година

Директорът

Възможности за индивидуално развитие

1.2.4.

Спазване на Наредба №3 за системата на оценяване и Наредба № 8 за информацията и документите  за системата на предучилищното и училищното образование.

Преподавателите

ЗДУД

целогодишно

Директорът

По-добра организация на ОП и спазване на норм. документи

1.2.5.

Национално външно оценяване по АЕ в VІІІ клас.

УК

23.06.2017г.

Директорът

Постигане на много добър успех и без слаби оценки на изпита по АЕ

1.2.6.

Подаване на заявления за ЗИП за учениците от 11 кл.

Преподавателите

ЗДУД

28.04.2017г.

Директорът

Организация на новата учебна година

1.2.7.

Подаване на заявления за СИП и за избор на спортните дейности   за учебната 2017 / 2018г.

ЗДУД

31.05.2017г.

Директорът

Организация на новата учебна година

1.2.8.

Съвместно изработване на задания за класни и контролни работи с еднакви критерии по нива и предмети

Преподавателите

целогодишно

директорът

Единни педагогически

изисквания

Задача 1.3Целенасочена работа с талантливите и успяващи  ученици за участие в състезания, олимпиади, конкурси и финансово стимулиране на учителите за постиженията на учениците им.. Допълнителна работа с по-трудно успяващите ученици, мотивиране  и приобщаването им към учебния  труд.

1.3.1.

Активно участие в олимпиади, конкурси и състезания по различни предмети, в съответствие с Календара на МОН – класиране на ученици на национален кръг по Английски език, БЕЛ, География и икономика, История и цивилизация, Биология, Философия и Гражданско образование;

- Класиране на 10 ученици на националния кръг на състезанието по Английски език, организирано от АКУБ;

-национално състезание „Лингвистично кенгуру”;

-сьстезание по спелуване;

-математическо състезание „Кенгуру”;

- национални и областни състезания, конкурси и др..

- Спортни състезания, съгласно Календара на МОН: областни първенци по футбол, достойно участие и представяне по останалите спортове;

Преподавателите

по: АЕ;

  БЕЛ;

  География;

 Биология;

  История;

  Философия

Преподаватели по АЕ

Преподавателите по учебните предмети

Учителите по ФВС

 

ЗДУД

Класиране на ученици за националния  кръг на олимпиадите по:БЕЛ,АЕ,

философия,

гражданско образование,

география,

история

По-добри

възможности за

изява.

1.3.2.

Обогатяване на училищната музейна сбирка

Учителите по История и Обществени науки

целогодишно

.

Директорът

Възпитание

на учениците

в традициите на

гимназията и историята на родния град

1.3.3.

Организиране и провеждане на инициативи, посветени на празника на гимназията

състезание по АЕ

нац.литературен конкурс „Васил Карагьозов”

празничен спектакъл

спортни инициативи

Преподавателите по АЕ -Е.Главчева

„Училище за творци” и В.Петкова

Снежана Илиева

Д.Чамов, Т.Мутафов

12.11.2016г.

15.11.2016г.

17.11.2016г.

02.11-17.11.2016г.

ЗДУД

Директорът

Повишаване на интереса на учениците към гимназията

1.3.4.

Инициативи по информационната кампания за реализиране на план-приема на гимназията за 2017/2018уч. година.

Комисия и Преподавателите

От м.01. до м.06. 2017г.

ЗДУД и учителите

Реализиране приема на гимназията

 

Задача 1.4. Целенасочена работа за недопускане на отпадане на ученици от училище. Приобщаване на учениците като равностойни партньори в образователния процес и извънкласната дейност; засилване на ученическото самоуправление и активизиране дейността на Ученическия съвет.

1.4.1.

Избор на Съвети на класа и актуализиране на състава на Ученическия съвет.

Класните ръководители

Педаг. съветник

28.09.2016г.

Директорът

Ученическо самоуправление

1.4.2.

Среща – разговор между УС, училищния омбудсман, педаг.съветник  и ръководството на гимназията за решаване на общи въпроси:

-  по Правилника за вътрешния ред и дисциплина;

- по ритуализацията на училищния живот;

- за превенция по тютюнопушене, алкохол и наркотици;

- за общи инициативи във връзка с образованието и възпитанието.

Педаг.съветник

ЗДУД

До 21.10.2016г.

Директорът

По-добра екипност и ефективност в съвместната дейност

1.4.3.

Избор на училищен омбудсман

Педаг.съветник

До 31.03.2017г.

Директорът

 

1.4.4.

Съвместно заседание между ръководството и УС  по проблемите за:

- работа с учениците, застрашени от отпадане или преместване в друго училище;

- преодоляване на отсъствията от училище;

- осигуряване на условия за ангажиране на учениците в ОП;

- Ден на ученическото самоуправление.

Директорът

Педаг.съветник

Председател на УС

До 30.11.2016г.

09.05.2017г.

Директорът

Председателят на УС

Подобряване мотивацията на учениците за учебна работа и намаляване и преодоляване на отсъствията от учебни занятия

1.4.5.

Участие в проект „Твоят час“ на МОН

Ръководители на групи

През учебната година

Директорът

Допълнителна работа с талантливи и проблемни ученици

Цел 2 Високо качество на профилираната чуждоезикова подготовка в гимназиалната степен  и предоставяне на  най-добрите възможности  за обучение и реализация на учениците.

Задача 2.1. Повишаване на качеството на обучението по профилираната и общообразователната подготовка и гарантиране на високи резултати на изхода на всяко ниво и в края на гимназиалната степен.

2.1.1

Инициативи за Европейския ден на езиците

Учителите по ЧЕ

26.09.2016г.

Директорът

Засилване интереса на учениците

2.1.2.

Организиране и провеждане състезание по англ.език, посветено на празника на гимназията.

Учителите по АЕ и ЗДУД

12.11.2016г.

Директорът

Повишаване самочувствието на учениците

2.1.3.

Участие на учителите по чужд език в квалификационни курсове, придобиване на ПКС и след дипломна квалификация в България и ЕС.

ЗДУД

Съгласно Плана за квалификация на педагогическите специалисти

Директорът

По-добро качество на образователния процис

2.1.4.

Целенасочена и ефективна работа с учениците по чужди езици и гарантиране на високи резултати на НВО и ДЗИ.

Преподавателите по чужд език

През годината

ЗДУД

Стабилизиране на обучението

2.1.5.

Обсъждане и приемане на план – приема в съответствие с нагласата на родителите и учениците и възможността на гимназията.

ЗДУД

11.01.2017г.

Директорът

Удовлетворяване желанията на родители и ученици

2.1.6.

Активно участие на учениците в нац.състезание по англ.език, организирано от АКУБ.

Учителите по АЕ

По график

ЗДУД

Изява на учениците

2.1.7.

Целенасочена работа на учителите по английски език за подготовката и явяването

на учениците на изпити за сертификати. Утвърждаване на гимназията като изпитна база: минимум 10 ученици за І сертификат: 5 ученици за ІІ сертификат.

Учителите по английски език

По график

ЗДУД

Удовлетворение и самочувствие; по-добра реализация на учениците.

2.1.8.

Използване на възможностите на национални проекти и програми за подготовка и участие на учениците в олимпиади, конкурси и състезания.

Учителите по чужди езици

целогодишно

ЗДУД

Класиране на ученици на призови места

2.1.9.

Гарантиране на много добри и отлични резултати по чужди езици от НВО, ДЗИ, конкурси и др.

Учителите по чужди езици

целогодишно

ЗДУД

Класиране на гимназията в ТОП 100 на училищата в страната

2.1.10.

Кандидатстване за осигуряване на стажант-учител по АЕ от фондация”Фулбрайт” за следващата учебна година

Учителите по АЕ и ръководството

04 – 05.2017г.

Директорът

Възможност за комуникация на учениците с носител на езика

Задача 2.2. Повишаване  мотивацията на учениците в процеса на обучението и стимулиране изявите им.

2.2.1.

Инициативи за мероприятия в областта на чуждоезиковото обучение:

- участие в състезанието за празника на гимназията;

- подготовка и участие в седмицата на франкофонията;

олимпиади по английски език, немски език, френски език ,испански и руски език, БЕЛ, природни науки, обществени науки и гражданско възпитание; национални състезания и др.;

- лингвистично кенгуру;

-състезание по спелуване на АЕ;

-участие в  театрални фестивали и конкурси по изкуствата;

-участие във фестивала на руската песен.

Преподавателите по чужд език,

Преподаватели

ЗДУД

Съгласно графика за отделните дейности и изяви

Директорът

Класиране на ученици за националния  кръг на олимпиадите по:БЕЛ,АЕ,

философия,

гражданско образование,

география,

история.

Разширяване възможностите за изяви на учениците

2.2.2.

Активна работа на учениците в реализирането на дейностите  по НП за подготовка за участие в

олимпиади.

Мая Стойкова

Дарина Бумбарова

Съгласно условията и сроковете

Директорът

Възможност за изява и добро класиране

2.2.3.

 Активна работа в Сдружението на Кеймбридж и участие в методическите форми .

ЗДУД

Учителите по чужд език

Съгласно графика

Директорът

Отваряне на гимназията към европейската практика в обучението по чужд език

2.2.4.

 Разработване на проекти по програма Коменски за езикова практика по английски,френски, немски и испански език.

ЗДУД

Преподаватели по чужд език

м.02.2017г.

Директорът

Условия за комуникация в чуждоезикова среда

Задача 2.3. Използване на възможностите на часовете по СИП за допълнителното обучение по БЕЛ и Математика в VІІ клас, по БЕЛ в ХІІ клас, по втори чужд език в VІІІ клас и по руски език като трети чужд език в  гимназиалната степен.

2.3.1.

 Часовете по СИП по БЕЛ и Математика в VІІ клас – за подготовката на учениците за НВО и кандидатстване по ЗПУО

Р.Бакалова

Г.Милкова

 целогодишен

ЗДУД

Повишаване на интереса към СИП

2.3.2.

 Часовете по СИП по БЕЛ в ХІІ клас – за подготовката на учениците за ДЗИ и кандидатстване във ВУЗ.

Сн.Илиева

 целогодишен

ЗДУД

Повишаване на интереса към СИП

2.3.3.

Целенасочена работа на преподавателите по втори чужд език,както и в организираните групи по СИП- трети чужд език.

Преподавателите по чужд език

целогодишно

ЗДУД

Стабилизиране на интереса на учениците към СИП по чужд език

2.3.4.

Целогодишна работа по английски език с учениците, които ще се явяват на ДЗИ.

Д.Иванова

В.Митрева

Учебната година

ЗДУД

Повишаване на средния успех по англ.език-ДЗИ.

 
           

Цел 3. Ефективно и целенасочено партньорство с органите на местното самоуправление, Обществения съвет и Училищното настоятелство, родителската общност, регионалните, общинските и националните неправителствени организации и медиите за реализиране на поставените цели.Активизиране на контактите с бивши ученици и учители,готови да сътрудничат в усъвършенстването на училищни дейности. Утвърждаване на гимназията като изпитна база за сертификатите на Кеймбридж.

Задача 3.1  Разработване и реализиране  на съвместните инициативи и идеи с Училищното настоятелство за утвърждаването на гимназията като желана и привлекателна за учениците и родителите. Подготовка и честване на празника на гимназията

3.1.1.

Стипендии за учениците от VІІІа,б клас, приети с най-висок бал

Директорът

През годината.

Председателят на УН

Директорът

Мотивиране на  учениците

3.1.2

Съвместни инициативи на училищното настоятелство по отбелязването на празника на гимназията

Директорът

Председателят на УН

м.11.2016г.

Директор, Председател на УН

Привличане на родителите като партньори

3.1.3.

Осъществяване на поредица от съвместни дейности с УН по създаване на ред, сигурност и безопасност на учениците по време на ОП:

- мерки за преодоляване на проблема  с тютюнопушенето

превантивни мерки срещу употребата на алкохол и наркотици.

Членовете на Училищното настоятелство съвместно с Ученическия съвет и Ръководството на гимназията

През учебната година

Директорът

Председателят на УН

Председателят на УС

По-добри условия за ОП и преодоляване на негативните прояви сред младите хора

3.1.4.

Ден на ученическото самоуправление и Дни на сътрудничеството между родители и учители.

Месец на отворените врати за учениците от основните училища и родителите им.

- Осигуряване на транспорт за учениците за започване на учебните занятия.

ЗДУД

Председателят на УС

УН

ПС

От 01.10.2016г. до 30.05.2017 г.

Учебната година

За приема на гимназията

Директорът

Председателят на УС

Председателят на УН

Председателят на УН

Партньорство между родители, ученици и учители

Намаляване на закъсненията на учениците за І-я учебен час

3.1.5.

Родителски срещи

Директорът

Кл. ръководители

12.09.2016г-8кл;

28.09.2016г.-обща за гимназията;

30.11.2016г. – обща за гимназията;

05.04.2017 г. – обща за гимназията и за НВО за 7 и 8 клас;

Директорът

Партньорство между родители и учители

3.1.6.

Финансово обезпечаване на  воденето на библиотеката.

Съвет на настоятелите

10.2016г. – 06.2017 г.

Председател на УН

Партньорство м/у УН и училище

Задача 3.2. Приобщаване на родителската общност към  решаването на проблемите и  модернизирането на материалната база.

3.2.1.

Подготовка за пълноценно използване на съществуващите кабинети и дооборудване на кабинет по История.

Училищно настоятелство, директорът

През учебната година

Председателят на УН

Директорът

По-добри възможности за обучение по ЧЕ и общообразователни предмети

3.2.2.

Използване на  втория компютърен кабинет по системата Мултисайт за чужди езици

Директорът

 

Директорът

По-добри възможности за обучение по ЧЕ чрез използване на ИКТ

Задача 3.3. Разработване и участие с проекти по европейски програми, на МОН, Общината и др. Привличане на неправителствени организации като партньори на училището. Целенасочена работа съвместно с училищното настоятелство по новия прием, информационно-рекламната дейност за утвърждаване на позитивния образ  и издигане  престижа на гимназията като елитно профилирано езиково училище.

3.3.1.

Разработване на съвместни проекти с УН за кандидатстване пред Европейски програми , национални програми на МОН и др.

Преподаватели

През годината

Директорът

Председателят на УН

Алтернативни възможности за подобряване качеството на обучението

3.3.2.

Организиране на подготвителни курсове за явяване на изпити за сертификати на Кеймбридж

Преподаватели по АЕ

 

Директорът

Качествена подготовка за изпитите

3.3.3.

Разработване и приемане на План за информационно – рекламната кампания по новия прием.

Раб. група по РR

До 11.01.

2017 г.

Директорът

Условия за реализиране на план-приема

3.3.4.

Ресурсно и финансово обезпечаване на дейността по план – приема.

Ръководството

УН

До 31.03. 2017г.

Директорът

Председателят на УН

Условия за реализиране на

план-приема

3.3.5.

Реализиране на дейности по приема на гимназията:

- активна и целенасочена работа с медиите за популяризиране на успехите на ученици и учители и утвърждаване на позитивния образ на гимназията.

Преподавателите

През учебната година

ЗДУД

Р.Бакалова

Утвърждаване на гимназията като елитно езиково училище

3.3.6.

Организиране на дискусионен клуб за родители. Реализиране на срещи с популярни  личности

Педаг.съветник и председател на УН

От 10.2016г. до 05.2017г.

Директорът

Приобщаване на родителите като партньори

Цел 4. Стимулиране индивидуалния принос на преподавателите чрез диференцирано заплащане, отчитащо постигнатите резултати на учениците в образователния процес и извънкласната дейност,  резултатите от ДЗИ, външното оценяване и постиженията им в олимпиади, състезания и конкурси. Повишаване на професионалната квалификация на учителите и използване на иновации в обучението.

Задача 4.1. Допълнително материално и морално стимулиране на преподавателите и учениците според резултатите от образователния процес.

4.1.1.

Реализиране на мероприятията от Плана за квалификация  на педагогическите специалисти

ЗДУД

По график

Директорът

Повишаване на качеството на обучението

4.1.2.

Целенасочена работа по мотивиране на учителите за придобиване на ПКС и участие в квалификационни курсове.

ЗДУД

целогодишно

Директорът

Повишаване квалификацията

Задача 4.2 Активизиране дейността на методическите обединения в гимназията за въвеждане на иновативни средства и методи за педагогическо и научно въздействие в обучението

4.2.1.

Разработване на планове за работата на МО.

Председателите на МО

30.092016г.

ЗДУД

Условия за ефективна методическа работа

4.2.2.

Провеждане на открити уроци по отделните предмети, презентации, конференции и др.

Председателите на МО

Утвърждаване на график до 21.10.2016г.

ЗДУД

Споделяне на опит. Ефективност в ОП.

4.2.3.

Участие във формите за квалификация на училищно, регионално и национално ниво.

Председатели на МО

ЗДУД

През годината

Директорът

Възможност за съизмерване с други училища и учители

4.2.4.

Разработване на учителско портфолио

Преподавателите

23.12.2016г.

Директорът

Кариерно развитие на педагогическите

специалисти

Повишаване на личната професионална квалификация на преподавателите.  Разгръщане на взаимодействието със сродни езикови училища с цел обмен на опит.

Участие на гимназии в състезанието по чужди езици в ПГПЧЕ;

Организиране на съвместни квалификационни мероприятия с езикови гимназии от югоизточна България;

Цел 5. Подобряване и модернизиране на материално-техническата база на гимназията и създаване на възможно най-добрите условия за обучение.

Задача 5.1. Обновяване и осъвременяване на материално-техническата база за осигуряване на условия за  качествен образователен процес.

5.1.1.

Обогатяване на музейната сбирка за историята на гимназията.

Преподаватели по История и БЕЛ

Учебната година

Директорът

Познания на учениците за историята на гимназията

5.1.2.

Естетизиране на коридорите и фоайетата на етажите.

Домакин кл.ръководители, помощен персонал

целогодишно

Директорът

Естетизиране на средата

Задача 5.2. Ефективно използване възможностите на Училищното настоятелство за подобряване на условията за ОП, извънкласна дейност, спорт, изкуства и др.

.

5.2.1.

Съвместно участие в празници, спортни мероприятия, благотворителни инициативи и др.

Съвместни групи

По график

Директорът

Председателят на УН

Подобряване на съвместната дейност между училище и родители

5.2.2.

Провеждане на  благотворителен ретробал   за набиране на средства за талантливи ученици за участие в олимпиади и сьстезания

Директорът

Председателят на УН

Декември 2016г.

Директорът

Председателят на УН

Подобряване на съвместната дейност между ученици,учители и родители

Задача 5.3 Ефективно използване на финансовите възможности на бюджета на гимназията за извършване на неотложните текущи ремонти и внасяне на предложения за основни ремонти и оборудване за включване в бюджета на общината за 2017 г.

5.3.1.

Обновяване на част от мебелировката в

ученическите стаи.

Гл.счетоводител

Бюджет 2017г.

Директорът

Икономии на газ

5.3.2.

Разработване на проекти за обогатяване на базата,свързани с Национални и Международни програми

Директорът

Председателят на УН

целогодишен

Директорът

Председателят на УН

Подпомагане на делегирания бюджет

               

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

             Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици “Васил Карагьозов” 

8 600, гр.Ямбол, к-с “Златен рог”, тел.:046/66 10 40,е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

за заседанията на Педагогическия съвет

на ПГПЧЕ "Васил Карагьозов" - гр.Ямбол

за учебната 2016/2017година

1.

2.

1.Избор на секретар-протоколчик на ПС за учебната 2016/2017г.

28.09.2016г.

19.10.2016г.

Директорът

Председатели на комисии

ЗДУД

 

2. Планове на училищните комисии:

- за спортно-туристическата дейност;

- за здравното възпитание;

- за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

 

 

Директорът

 

1. План за осигуряване на работата на гимназията при зимни условия.

          ЗДУД

 

2. Предложения за награждаване на ученици от Община Ямбол по случай 1 ноември.

Директорът

 

3.План за провеждане на празника на гимназията.

ЗДУД

 

4.Приемане на списъка на стипендиантите през първия срок на учебната 2016/2017година.

Гл.счетоводител

 

3.

1. Обсъждане на   възможности  в проекта за план-прием за учебната 2017/2018г.

07.12.2016г.

Директорът

 

ЗДУД

 

2. План за тематична проверка „ Обучението по Обществени науки и гражданско образование”

 

4.

1. Предложение за план - приема на ПГПЧЕ “Васил Карагьозов” - Ямбол за учебната 2017/2018 година.

2. Работен екип за разработване на План за информационно- рекламната дейност по план приема на гимназията за 2017/18учебна година.

11.01.2017г.

Директорът

 

5.

1. Информация за резултатите от образователния  процес за І срок на учебната 2016-2017 година.

1.1. Информация за изпълнението на решенията на Педагогическия съвет;

1.2. Информация за извършеното по контролната дейност на директора и зам.директора.

22.02.2017г.

Директорът

 

Гл. счетоводител

 

2. Актуализиране на списъка на учениците, които ще получават стипендии през ІІ срок на учебната 2016/2017година.

.

 

6.

1.Предложения за награждаване на учители

по случай 24 май.

22.03.2017г.

Директорът

 

7.

1.Информация за резултатите от тематичната проверка „Обучението по Обществени науки и гражданско образование”.

15.05.2017г.

Директорът

 

2. Доклад на УЗК за допускане на учениците от ХІІ клас до ДЗИ

3. График за поправителните изпити, изпитите за оформяне на срочна оценка и изпитите за промяна на оценката за учениците от 12 клас.

Председателят на комисията

ЗДУД

 

8.

Годишен педагогически съвет.

1.Отчитане и анализ на резултатите от ОП през учебната 2016/ 2017година.

03.07.2017г.

   

Директорът

 

Директорът

 

2.Проекто – нормативи за преподавателска заетост през учебната 2017/ 2018година.

 

Директорът

 

3.Доклад за контролната дейност на директора и зам.директора.

4. Информация за изпълнението на решенията на ПС.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици “Васил Карагьозов” 

8 600, гр.Ямбол, к-с “Златен рог”, тел.:046/66 10 40,е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Методически обединения:

1.МО по чужди езици:

Председател: Дарина Бумбарова

Членове:        Учителите по АЕ, НЕ, ФЕ, ИсЕ, РЕ

2.МО по български език и литература:

            Председател: Снежана Илиева

            Членове:         Учителите по БЕЛ

4. МО по природни науки и екология:

Председател:  Галя Дончева          

Членове:        Учителите по физика, химия и биология

5. МО по обществени науки и гражданско образование:

Председател:   Стоянка Димитрова

Членове:        Учителите по география, история, философия

6. МО по математика, Информатика и Информационни технологии:

Председател: Гинка Милкова

Членове:        Учителите по математика, И и ИТ

7. ПК по ФВС и  естетическо възпитание:

Председател: Димитър Чамов

Членове:        Учителите по ФВС, музика и изобразително изкуство

8.МО на класните ръководители.

                        Председател: Бисерка Славова

Забележка:

МО  работят по годишните планове, утвърдени от директора в срок до 30.09.2016 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици “Васил Карагьозов” 

8 600, гр.Ямбол, к-с “Златен рог”, тел.:046/66 10 40,е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Кабинети и отговорници:

         Кабинет по български език и литература- зала 403 – Снежана Илиева

Кабинет по физика – Галя Дончева;

Кабинет по химия – Мария Плочева;

Кабинет по биология – Донка Качулева;

Първи кабинет по информатика –зала 407 – Петя Деновска;

Втори кабинет по информатика- зала 405 – Петя Деновска;

          Трети кабинет по информатика-зала 410- Гинка Милкова;

          Четвърти кабинет по информатика – зала 213 – Петя Коларова;

Мултимедийна зала 320   – Елица Главчева;

Мултимедийна зала 401   – Петя Деновска;

Мултимедийна зала  406  -  Радка Иванова;

Арт кабинет  – Стоянка Стефанова;

Училищна библиотека – Иванка Зафирова;

Спортна зала – Димитър Чамов;

Фитнес зала - Тодор Мутафов;

Забележка:

Отговорниците по кабинетите носят отговорност /материална и административна/ за състоянието на повереното им имущество, опазването и обогатяването на учебния процес.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици “Васил Карагьозов” 

8 600, гр.Ямбол, к-с “Златен рог”, тел.:046/66 10 40,е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Календарен план за училищните и национални празници и чествания през учебната 2016 / 2017 година

Тържествено откриване на учебната 2016/ 2017 година.

Отговаря:       Веселка Петкова

Дата:               15.09.2016г.

Час:                 09.00 ч.

Ден на народните будители: беседи в историческия музей, лекции в часа на класа, посещения на изложби, концерти и др.

Отговарят:     Учителите по история, класни ръководители

Дата:               28.10 – 01.11. 2016г.

Подготовка и тържествено честване на патронния празник на гимназията.

Отговаря:       УК

Дата:               12-17.11.2016г.

Коледни и новогодишни тържества. Благотворителни акции.

Отговарят:     УС, Педагог. съветник

Дата:               м.12.2016г.

Трети март – национален празник на България.

Отговарят: Стоянка Димитрова, Педагог. съветник

Дата:               03.03.2017г.

24 май – Ден на славянската писменост и култура – абитуриентски бал.

Тържествено изпращане на Випуск`2017г.

Отговаря:       УК

Дата:   15.05.2017г.

            8. Ден на Ямбол.

Приложение №5

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици “Васил Карагьозов” 

8 600, гр.Ямбол, к-с “Златен рог”, тел.:046/66 10 40,е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

НЕУЧЕБНИ ДНИ

Съгласно Заповеди № РД09-1166/19.08.2016г.  и № РД09-1167/19.08.2016г. на Министъра на образованието, младежта и науката

19.05.2017г. – ДЗИ по БЕЛ;Външно оценяване по БЕЛ, VІІ клас;

22.05.2017г. – Втори ДЗИ ;Външно оценяване по математика, VІІ клас.

2. Съгласно   решение на Педагогическия съвет и заповед на Директора на ПГПЧЕ „Васил Карагьозов“:

18 ноември 2016г. – Празник на гимназията

3.Съгласно  заповед на Кмета на общината:

... юни 2017г. – Ден на Ямбол

Неучебните дни се използват при условие, че не са изчерпани дните от резерва учебно време.

Планът е приет на заседание на Педагогически съвет на 13.09.2016г.,           Протокол №11

Йордан Милков – Директор

на ПГПЧЕ „В. Карагьозов” - Ямбол


Email Drucken Twitter Facebook google\