Връзки

Анкета

Коя от паралелките на Езиковата гимназия ще запишете като първо желание?
 
Проекти
ТВОЯТ ЧАС

banner-tvoiat-chas

 

 

 

Проектът "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

 

 

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Индикатори

 1. Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по ОП: МОН ще отчита всяка година обхванатите ученици в дейности по процедурата.
 2. Дял на училищата, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 70%.
 3. Ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности: 320 000.

 

 
УСПЕХ

proekt-uspeh-header

 

 

proekt-uspeh-logoУ - Училище за

С - себеутвърждаване и

П - подготовка към

Е - европейски

Х - хоризонти

Обща цел: да се осмисли свободното време на учениците в училище, включително и на ученици с индентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

2014-2015 учебна година

Специфични цели:

 • да се повиши мотивацията на учениците за участие в образцователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности;
 • да се развият допълнителни знания, умения и компетентности;
 • да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява;
 • да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Общ брой ученици в извънкласни и извънучилищни дейности - 107
Общ брой извънкласни и извънучилищни дейности - 8

 

№ по ред

Област на извънкласната дейност от Приложение №1

Форма на

извънкласната дейност

Наименование на извънкласната дейност

Брой ученици

Брой от тях в

риск*

Учител/ръководител - име, презиме, фамилия

1

Митове и легенди на стария свят

клуб

Митове и легенди на стария свят

14

0

Мая Петкова Стойкова

2

Хуманитарни науки

клуб

Училищен вестник

10

5

Петрана Александрова Димитрова

3

Дигитални компетентности

клуб

Училищна телевизия

9

0

Евгени Генов

4

Математическа грамотност и базови познания в обл. на науките и технологиите

клуб

Забавна математика

14

4

Гинка Георгиева Милкова

5

Умения за самостоятелно учене и събиране на информация

клуб

Виртуално училище

11

0

Петя Иванова Деновска

6

Комуникативни умения на чужд език

клуб

Красотата и богатството на фразата в езика на Шекспир

15

0

Елица Костова Главчева

7

 

клуб

Забавната страна на физиката

13

2

Галя Колева Дончева

8

 

клуб

Как да сготвим

15

0

Нели Илиева

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 


* Ученици в риск са ученици: с годишни слаба/слаби оценка/оценки; с над 10 неизвинени отсъствия; с над 100 извинени отсъствия;

Общ брой ученици с наказания по чл. 139, ал. 1, т.т. 1, 2, 3 и 5 от ППЗНП включително за агресивно поведение В групите са включени ученици, представили заявления за участие, подписани от родител/настойник за съгласие Утвърдените тематични разпределения не дублират учебното съдържание.

ГАЛЕРИЯ със снимки от заниманията на различните клубове по проекта

Презентация на проекта

 

Ученическо царство